Βιβλιογραφία - Υλικό - Σύνδεσμοι

Βιβλιογραφία


 1. Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Π. Γροντάς: Υπολογιστική Κρυπτογραφία, Κάλλιπος, 2015.
 2. D. Boneh and V. Shoup: A Graduate Course in Applied Cryptography (free draft, κατεβάστε την τελευταία έκδοση).
 3. A. Menezes, P. van Oorschot, and C. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac.
 4. J. Katz and Y. Lindell: Introduction to Modern Cryptography, Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
 5. V. Shoup: A Computational Introduction to Number Theory and Algebra:http://shoup.net/ntb/.
 6. D. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, 3rd edition, CRC Press, 2005.
 7. B. Schneier: Applied Cryptography: http://www.schneier.com/book-applied.html.
 8. W.Trappe, L. Washington: Introduction to Cryptography with Coding Theory.
 9. A.Κιαγιάς: Τεχνικές Σύγχρονης Κρυπτογραφίας: σημειώσεις
 10. W. Stallings: Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων
 11. C. and J.  Pelzl. Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners. Springer Science-Business Media, 2009.
 12. N. Smart. Introduction to cryptography: σημειώσεις (pdf)
 13. Berry Schoenmakers, Cryptographic Protocols: pdf
 14. D. Boneh, Introduction to cryptography (Stanford), Coursera Online Course
 15. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Princeton): pdf
 16. Μ. Αναγνώστου: Θέματα Ασφάλειας Υπολογιστών και Δικτύων. ΕΜΠ, 2021.

Κείμενα για συμπληρωματική μελέτη

 • Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Δ. Φωτάκης: "Σύντομη Εισαγωγή στη Θεωρία Πολυπλοκότητας": pdf
 • Ε. Ζάχος: "Computational Complexity Notes (in English)": pdf
 • V. Shoup: "A Primer on Algebra and Number Theory for Computer Scientists": pdf
 • R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman: "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems": pdf.
 • W. Diffie, M. Hellman: "New Directions in Cryptography":  pdf.
 • S. Goldwasser, M. Belare: Lecture Notes on Cryptography: pdf.
 • M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena: PRIMES is in P: pdf.
 • A. Shamir, How to share a secret. Communications of the ACM 22.11 (1979): 612-613.
 • D Boneh, Twenty years of attacks on the RSA cryptosystem. Notices of the AMS 46.2 (1999): 203-213.
 • Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System: pdf

Links

   Γενικά για κρυπτογραφία:

   Ειδικά θέματα:


Τελευταία τροποποίηση: Friday, 14 October 2022, 9:54 AM