Ύλη: Γλώσσα της Τροπικής Λογικής, Σημασιολογία: Μοντέλα και Πλαίσια, 
Κανονικές Τροπικές Λογικές, Aμφιπροσομοίωση. Ορθότητα και Πληρότητα 
Τροπικών Λογικών, Ορισιμότητα, Τροπικά ταμπλό, Πολυπλοκότητα Τροπικών 
Λογικών. Χρονική Τροπική Λογική (LTL, CTL), Επιστημική Τροπική Λογική.
Προαπαιτούμενα: Τουλάχιστον ένα μάθημα Μαθηματικής Λογικής.

Syllabus: Modal Languages, Semantics: Models and Frames, Normal Modal 
Logics, Bisimulation. Soundness and Completeness of Modal Logics. 
Definability, Modal Tableaux, Complexity of Modal Logics. Temporal Logic 
(LTL, CTL), Epistemic Logic.
Prerequisites: At least a course in Mathematical Logic.


Διδάσκων

Βοηθοί διδασκαλίας

Έναρξη μαθήματος

Το πρώτο μάθημα θα γίνει στις 20/2/2018.

Διαλέξεις

  • Τρίτη 15:00-17:00 Παλιό Κτήριο Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, αίθουσα 1.1.29.
  • Τετάρτη 17:00-19:00 Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, αίθουσα 009.