Ομάδα Μελέτης για την Markov Chain Monte Carlo method και παρόμοιες τεχνικές!