Διαθέσιμες Ομιλίες - Available Presentation Topics

 • Quantum Computation
  [Ch. 10 from [2]]
 • Zero-knowledge Proofs (Μ. Σπυράκου)
  [O. Goldreich, Zero-Knowledge, 2002]
 • Algebraic Computation (Η. Οικονόμου)
  [Ch. 16 from [2]]
 • Communication Complexity (Ο. Κωνσταντινίδης)
  [Ch. 13 from [2]]
 • Average-Case Complexity
  [Ch. 18 from [2]]
 • Cryptography and Complexity
  [Ch. 9 from [2]]
 • Kolmogorov Complexity and Computational Complexity (Ο. Μηλολιδάκης)
Last modified: Monday, 12 December 2022, 1:48 PM