Βιβλιογραφία - Υλικό - Σύνδεσμοι


Βιβλιογραφία

[1] Christos Papadimitriou, Computational Complexity, Addison Wesley, 1994
[2] Sanjeev Arora, Boaz Barak, Computational Complexity: A Modern Approach, Cambridge University Press, 2009
[3]
Oded Goldreich, Computational Complexity: A Conceptual Perspective, Cambridge University Press, 2008

[4] L. Trevisan, Lecture Notes in Computational Complexity, 2002, UC Berkeley.
[5] J. Katz, Notes on Complexity Theory, 2011, University of Maryland
[6] Jin-Yi Cai, Lectures in Computational Complexity, University of Wisconsin Madison, 2003
[7] Johan Håstad, Lecture Notes on Complexity Theory, 2009


Επιπλέον Υλικό

Σύντομη Εισαγωγή στην Θεωρία Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας (Σ. Ζάχος, Ά. Παγουρτζής, Δ. Φωτάκης)

Παράδειγμα Yλοποίησης Μηχανής Turing

Quantifier Characterization of Complexity Classes

A Landscape of Computational Complexity (M. Faramawi, K. Regan)

A survey of Probabilistically Checkable Proofs (S. Arora)

Inapproximability of Combinatorial Optimization Problems (L. Trevisan)

A Landscape of Computational Complexity (M. Faramawi, K. Regan)

What is a Natural Proof? (Timothy Y. Chow)Published in AMS NoticesΣύνδεσμοι


Online Μαθήματα Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας:

  • Graduate Complexity Theory at CMU (Ryan O' Donnell)
  • Undergraduate Complexity Theory at CMU (Ryan O' Donnell)


Μπορείτε να δείτε τα εξής papers σχετικά με την Υπολογιστική Πολυπλοκότητα:


Complexity Blogs


Electronic Journals


Complexity Courses


Other Links

Last modified: Tuesday, 11 October 2022, 4:18 PM