Βιβλιογραφία - Υλικό - Σύνδεσμοι

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις Ε. Ζάχου - Α. Παγουρτζή, ΕΜΠ, 2014.
 2. D. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, 3rd edition, CRC Press, 2005.
 3. A. Menezes, P. van Oorschot, and C. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography: http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac.
 4. J. Katz and Y. Lindell: Introduction to Modern Cryptography, Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
 5. V. Shoup: A Computational Introduction to Number Theory and Algebra:http://shoup.net/ntb/.
 6. B. Schneier: Applied Cryptography: http://www.schneier.com/book-applied.html.
 7. W.Trappe, L. Washington: Introduction to Cryptography with Coding Theory.
 8. A.Κιαγιάς: Τεχνικές Σύγχρονης Κρυπτογραφίας: σημειώσεις
 9. W. Stallings: Κρυπτογραφία και ασφάλεια δικτύων
 10. C. and J.  Pelzl. Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners. Springer Science-Business Media, 2009.
 11. N. Smart. Introduction to cryptography: σημειώσεις (pdf)
 12. Berry Schoenmakers, Cryptographic Protocols: pdf
 13. D. Boneh, Introduction to cryptography (Stanford), Coursera Online Course
 14. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies (Princeton): pdf

Κείμενα για συμπληρωματική μελέτη

 • Ε. Ζάχος, Α. Παγουρτζής, Δ. Φωτάκης: "Σύντομη Εισαγωγή στη Θεωρία Πολυπλοκότητας":pdf
 • Ε. Ζάχος: "Computational Complexity Notes (in English)":pdf
 • V. Shoup: "A Primer on Algebra and Number Theory for Computer Scientists":pdf
 • R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman: "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems": pdf.
 • W. Diffie, M. Hellman: "New Directions in Cryptography":  pdf.
 • S. Goldwasser, M. Belare: Lecture Notes on Cryptography: pdf.
 • M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena: PRIMES is in P: pdf.
 • A. Shamir, How to share a secret. Communications of the ACM 22.11 (1979): 612-613.
 • D Boneh, Twenty years of attacks on the RSA cryptosystem. Notices of the AMS 46.2 (1999): 203-213.
 • Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System: pdf

Links

   Γενικά για κρυπτογραφία:

   Ειδικά θέματα:

Last modified: Wednesday, 5 October 2016, 2:07 PM